Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Chronimy Twoje dane i informujemy o zasadach ich przetwarzania wypełniając obowiązek, o którym stanowi art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.):

Administratorem danych jest: Kancelaria Adwokacka Adwokat Sylwia Stawowczyk z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Prosta 3/4.

Kontakt: kontakt@adwokatstawowczyk.pl

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu przygotowania i zawarcia umowy a w konsekwencji świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię,
art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełniania obowiązków nałożonych na Administratora mocą prawa,
art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu obsługi prawnej świadczonej na odległość z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz prowadzenia statystyk.

Odbiorcami danych mogą być:
1. sądy, organy egzekucyjne i inne organy państwa,
2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe,
3. bank, z którego usług korzysta Administrator,
4. dostawcy systemów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Administratora.

Czas przechowywania danych:
Dane przechowywane są w przez okres niezbędny do świadczenia usług, w okresie wskazanym w umowie lub wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących (m.in. w sprawach spornych do czasu przedawnienia roszczeń).

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:
1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2. do przenoszenia danych,
3. do wniesienia sprzeciwu,
4. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe ważne informacje:
1. dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą przetwarzane w celu profilowania,
2. strona korzysta z plików cookies – dowiedz się więcej o tych plikach.