Usługi

Prawo cywilne

§ sprawy o zapłatę;
§ sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie;
§ sprawy o nienależyte wykonanie umów;
§ negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie umów
§ polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów;
§ powództwa przeciwegzekucyjne;
§ skargi na czynności komornika;
§ reprezentacja Klientów przed organami egzekucyjnymi.


Prawo pracy

§ ustalenie istnienia/ nieistnienia stosunku pracy
§ wypadki przy pracy


Prawo spadkowe

§ sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
§ sprawy o zachowek
§ sprawy o dział spadku
§ sprawy o niegodność dziedziczenia
§ testamenty – wykładnia i pomoc prawna w ich sporządzaniu


Prawo handlowe

§ sporządzanie i opiniowanie umów
§ windykacja należności
§ reprezentacja przed sądami


Prawo karne i karno-skarbowe

§ obrona we wszystkich rodzajach postępowań karnych: w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu;
§ obrona na etapie postępowania wykonawczego: w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;
obrona w sprawach karno skarbowych;
§ reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
§ reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego;
pomoc prawna dla osób zatrzymanych.


Prawo rodzinne

KOMPLEKSOWA REPREZENTACJA W PROCESIE O ROZWÓD LUB SEPARACJĘ
§ udział w mediacjach i ustaleniach małżonków;
§ rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie;
§ rozwód z obcokrajowcem;
§ podział majątku;
§ sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;
§ sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
§ inne

ALIMENTY NA DZIECKO, ALIMENTY NA ŻONĘ LUB MĘŻA
§ pozew o alimenty na dziecko;
§ pozew o alimenty na żonę lub męża;
§ odpowiedź na pozew o alimenty;
§ zasądzenie alimentów;
§ alimenty od rodzica przebywającego za granicą;
§ inne

SPRAWY MAJĄTKOWE
§ przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków;
§ ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
§ wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka;
§ zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. -zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
§ pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie);
§ zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
§ małżeńskie umowy majątkowe;
§ zniesienie wspólności ustawowej (intercyza);

WŁADZA RODZICIELSKA, KONTAKTY Z DZIECKIEM
§ sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;
§ ustalenie kontaktów z dzieckiem;
§ sprawy związane z wydaniem dziecka;
§ porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka;
§ zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka;
§ powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
§ zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców;
§ zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej;
§ inne

USTALENIE RODZICIELSTWA
§ uznanie dziecka;
§ sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA);
§ ustalenie macierzyństwa;
§ zasądzenie alimentów;
§ zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
§ unieważnienie uznania dziecka;
§ zmiana nazwiska;

MEDIACJE

Certyfikat Mediatora – adw. Sylwia Stawowczyk